bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Czarter Żaglowca 2018


Szczecin, dn. 01.03.2018 r.

Informacja o zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego na zadanie
"Czarter Żaglowca i organizacja szkolenia na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2018".

Dnia 26 lutego 2018 roku zawarto umowę z firmą 3 Oceans Sp. z o.o., ul. Koszykowa 3/160, 00-564 Warszawa na kwotę 180 tys. zł brutto.


Szczecin, dn. 13.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O OTWARCIU OFERT
w związku z zamówieniem na zadanie
"Czarter żaglowca i organizacja szkolenia na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2018"

Dokument w PDF


Szczecin, dn. 05.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na
„Czarter żaglowca i organizacja szkolenia na żaglowcu
dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2018”

USŁUGI SPOŁECZNE
na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Miasto Szczecin - Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

Termin wykonania zamówienia: 18 lipca - 6 sierpnia 2018

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  1. Ofertę należy złożyć w Centrum Żeglarskim, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin,
    BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 110, w terminie do dnia 13 lutego 2018 r. do godz.10:00
  2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13 lutego 2018 r., o godz. 10:10 w Centrum Żeglarskim,
    ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin, BUDYNEK ADMINISTRACJA, pokój 002. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
  3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
    wraz z upływem terminu składania ofert.

Dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia

Załącznik nr 1 do Instrukcji FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 2 do Instrukcji OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 do Instrukcji WYKAZ USŁUG

Załącznik nr 4 do Instrukcji WZÓR UMOWY
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 09.11.2018
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 09.11.2018
Dokument oglądany razy: 2 988