bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano ogłoszenie

Ogłoszenia o pracę


 Szczecin, dn. 27.08.2019 r.

Dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zlecenia usługi trenerskiej
dla Regatowej Reprezentacji Szczecina w Centrum Żeglarskim

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2019 r. do godz. 15:00

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@centrumzeglarskie.pl z tytułem "Oferta Trener w Regatowej Reprezentacji Szczecina".

Osoba wyznaczona do kontaktu: Artur Burdziej tel. 698 632529

Wszystkie szczegóły oferty znajdują się w dokumencie: Szczegóły oferty

Załącznik: Ankieta-oświadczenie - do wypełnienia i dołączenia do oferty


Szczecin, dn. 19.08.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO
W SZCZECINIE

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe
 2. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Znajomość ustawy o sporcie.
 4. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
 5. Znajomość ustawy o finansach publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień związanych z organizacją turystyki i wypoczynku.
 2. Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office).
 3. Komunikatywność, rzetelność i systematyczność.
 4. Dobra organizacja pracy, samodzielność.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
 6. Umiejętność redagowania tekstów.
 7. Łatwość wypowiadania się, posługiwanie się poprawną polszczyzną.
 8. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
 9. Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego będzie dodatkowym atutem.

Opis stanowiska:
Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Realizacja i obsługa zaplanowanych działań związanych z Regatową Reprezentacją Szczecina.
 2. Koordynacja działań dotyczących rekrutacji oraz realizacji wyjazdów na regaty i zgrupowania Regatowej Reprezentacji Szczecina
 3. Przygotowanie organizowanych imprez.
 4. Kontrola merytoryczna i formalno – rachunkowa dokumentów zakupu.
 5. Wprowadzanie dokumentów zakupu do systemu księgowego.
 6. Prowadzenie postępowań dotyczących zakupu i zamówień zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 7. Współpraca z Wicedyrektorami, pracownikiem ds. promocji i trenerami.
 8. Współpraca z Klubami Sportowymi i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju sportu żeglarstwo.
 9. Budowanie wizerunku placówki i Regatowej Reprezentacji Szczecina na zewnątrz.
 10. Dbałość o komunikację wewnętrzną.
 11. Przygotowanie sprawozdań i zestawień dotyczących sezonu żeglarskiego.
 12. Obsługa biura.
 13. Weryfikacja realizacji zapisów umów zawartych z członkami Regatowej Reprezentacji Szczecina.
 14. Realizowanie innych zleconych przez przełożonego zadań zgodnie z kwalifikacjami.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
na adres:
Centrum Żeglarskie
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19, tel./fax 91 460 08 44.

w zamkniętych kopertach opatrzone napisem „nabór na wolne stanowisko ds. obsługi administracyjnej” w sekretariacie Centrum Żeglarskiego.

Uwaga:

 1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną /e-mailem, osoby posiadające skrzynkę pocztową na WP, prosi się o sprawdzanie folderu „SPAM”/, telefonicznie /w przypadku braku adresu mailowego/ lub listownie.
 2. Oferty, które wpłyną do Centrum Żeglarskiego niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
 4. Oferty można odbierać w sekretariacie przez trzy miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm./ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim, jest:
  Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.
 2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:
  telefon: 91 46 00 844, e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl
  Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych
  • prawo ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  • prawo do cofnięcia zgody
  • prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl.Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 27.08.2019
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 9 369