bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano datę ogłoszenia

Ogłoszenia o pracę


DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO W SZCZECINIE
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19, tel./fax. 91 460 0844
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
ds. ORGANIZACJI IMPREZ i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Zatrudnienie od 1 października 2019 r.

Wielkość etatu: 1/1.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Biegła znajomość języka niemieckiego i/lub języka angielskiego.
 3. Znajomość zagadnień związanych z organizacją dużych wydarzeń, w tym plenerowych.
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych.
 6. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office.
 2. Komunikatywność, rzetelność i systematyczność.
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
 5. Doświadczenie na podobnym stanowisku jest pożądane.

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Współorganizacja wydarzeń plenerowych o charakterze morskim, takich jak Dni Morza – Sail Szczecin, Dni Odry, regaty The Tall Ships Races, innych.
 2. Realizacja części kontraktowej regat The Tall Ships Races (po roku 2020).
 3. Współpraca z partnerami niemieckimi oraz organizacja wspólnych wydarzeń o charakterze żeglarskim, edukacyjnym, kulturalnym.
 4. Realizacja projektów o charakterze morskim, edukacyjnym, które będą współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.
 5. Wsparcie pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż na wolnym rynku usług oferowanych przez Centrum Żeglarskie.
 6. Wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań służbowych zgodnie z kwalifikacjami.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz językowe.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjne-go zgodnie z RODO.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesłać w terminie do 20 września 2019 r. (liczy się data wpływu do Centrum Żeglarskiego) na adres:

Centrum Żeglarskie
70-800 Szczecin
ul. Przestrzenna 19
tel. 91 460 08 44

w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór na wolne stanowisko ds. organizacji imprez i współpracy międzynarodowej” lub składać w sekretariacie Centrum Żeglarskiego.

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm./ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art.13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim, jest:
  Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.
 2. 2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:
  telefon: 91 46 00 844,
  e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl
  Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. prawo do cofnięcia zgody
  7. prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl


 Szczecin, dn. 27.08.2019 r.

Dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zlecenia usługi trenerskiej
dla Regatowej Reprezentacji Szczecina w Centrum Żeglarskim

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2019 r. do godz. 15:00

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@centrumzeglarskie.pl z tytułem "Oferta Trener w Regatowej Reprezentacji Szczecina".

Osoba wyznaczona do kontaktu: Artur Burdziej tel. 698 632529

Wszystkie szczegóły oferty znajdują się w dokumencie: Szczegóły oferty

Załącznik: Ankieta-oświadczenie - do wypełnienia i dołączenia do oferty
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 09.09.2019
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 8 671