bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano wynik naboru

Ogłoszenia o pracę


Szczecin, dn. 24.09.2019 r.

Dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

W CENTRUM ŻEGLARSKIM
UL. PRZESTRZENNA 19

70-800 SZCZECIN


Opis stanowiska:

Do zadań pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Nadzór nad sporządzaniem, przyjmowaniem, obiegiem, archiwizowaniem dokumentów i ich kontrola.
 3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej.
 4. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. Dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki.
 6. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
 8. Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, statystycznych i finansowych oraz przekazywanie środków na zapłatę zobowiązań.
 9. Nadzór nad zapewnieniem terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 10. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
 11. Opracowywanie projektu przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości (zakładowego planu kont, obiegu dokumentów – dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji).
 12. Księgowanie i kontrola ksiąg inwentarzowych, wyposażenia i środków trwałych.
 13. Uzgadnianie rozliczenia funduszu wynagrodzeń ze stanem księgowym.
 14. Współudział w opracowaniu planu finansowego jednostki oraz badanie realizacji planu.

Warunki pracy na danym stanowisku:

konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji, umiejętność planowania i tworzenia harmonogramów płatności, wydarzeń, odporność na stres, praca pod presją czasu;

miejsce pracy: budynek administracji Centrum Żeglarskiego, piętro I (bez windy), pomieszczenia klimatyzowane

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Żeglarskim w Szczecinie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w czerwcu 2019 r. nie przekroczył 6%.

Niezbędne /konieczne/ wymagania:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 5-letnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki na samodzielnym stanowisku w księgowości,
  • posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 6. znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o VAT, ustawy o ubezpieczeniach społecznych;
 7. znajomość pakietu Word, Excel;
 8. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem, samodzielność, stała gotowość poszerzenia swoich kompetencji, zdolności analityczne, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe kierunkowe,
 3. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych,
 4. kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5 letni staż pracy /świadectwa pracy; w przypadku pozostawania w stosunku pracy – aktualne zaświadczenia, zawierające okres i formę zatrudnienia; ostatecznie umowy o pracę bez wynagrodzeń/,
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność [Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm./],
 6. oświadczenia kandydata:
  • oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,
  • oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
  • oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem /adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania/,
 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy /jeżeli kandydat takie posiada/,
 9. zgoda kandydata:
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Żeglarskie w Szczecinie danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt, 6-8 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim w Szczecinie*

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy””, należy składać lub przesyłać na adres:

Centrum Żeglarskie, ul. Przestrzenna 19, 70-800 Szczecin

w terminie do: 03 października 2019 r. /włącznie/
/Uwaga: liczy się data otrzymania dokumentów przez Centrum Żeglarskie (data wpływu)/

Bliższe informacje można uzyskać: /91/ 46 00 844 /biuro@centrumzeglarskie.pl

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną /e-mailem, osoby posiadające skrzynkę pocztową na WP, prosi się o sprawdzanie folderu „SPAM”/, telefonicznie /w przypadku braku adresu mailowego/ lub listownie.
2. Oferty, które wpłyną do Centrum Żeglarskiego niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.
4. Oferty można odbierać w sekretariacie przez trzy miesiące od ukazania się wyniku naboru w BIP. Po tym okresie oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

Informacje dodatkowe:

1. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm./ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim, jest:

Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.

2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:

Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
telefon: 91 46 00 844, e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl

3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl.


Szczecin, dn. 09.09.2019 r.

DYREKTOR CENTRUM ŻEGLARSKIEGO W SZCZECINIE
70-800 Szczecin, ul. Przestrzenna 19, tel./fax. 91 460 0844
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
ds. ORGANIZACJI IMPREZ i WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Zatrudnienie od 1 października 2019 r.

Wielkość etatu: 1/1.

Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Biegła znajomość języka niemieckiego i/lub języka angielskiego.
 3. Znajomość zagadnień związanych z organizacją dużych wydarzeń, w tym plenerowych.
 4. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych.
 6. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows i MS Office.
 2. Komunikatywność, rzetelność i systematyczność.
 3. Dobra organizacja pracy, samodzielność.
 4. Umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych.
 5. Doświadczenie na podobnym stanowisku jest pożądane.

Opis stanowiska:

Do głównych zadań pracownika będzie należało:

 1. Współorganizacja wydarzeń plenerowych o charakterze morskim, takich jak Dni Morza – Sail Szczecin, Dni Odry, regaty The Tall Ships Races, innych.
 2. Realizacja części kontraktowej regat The Tall Ships Races (po roku 2020).
 3. Współpraca z partnerami niemieckimi oraz organizacja wspólnych wydarzeń o charakterze żeglarskim, edukacyjnym, kulturalnym.
 4. Realizacja projektów o charakterze morskim, edukacyjnym, które będą współfinansowane ze źródeł zewnętrznych.
 5. Wsparcie pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż na wolnym rynku usług oferowanych przez Centrum Żeglarskie.
 6. Wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań służbowych zgodnie z kwalifikacjami.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz językowe.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjne-go zgodnie z RODO.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy przesłać w terminie do 20 września 2019 r. (liczy się data wpływu do Centrum Żeglarskiego) na adres:

Centrum Żeglarskie
70-800 Szczecin
ul. Przestrzenna 19
tel. 91 460 08 44

w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Nabór na wolne stanowisko ds. organizacji imprez i współpracy międzynarodowej” lub składać w sekretariacie Centrum Żeglarskiego.

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm./ obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.
*Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim

Zgodnie z art.13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Żeglarskim, jest:
  Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Przestrzenna 19.
 2. 2. Inspektor ochrony danych w Centrum Żeglarskim:
  telefon: 91 46 00 844,
  e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl
  Centrum Żeglarskie, 70-800 Szczecin ul. Przestrzenna 19
 3. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Centrum Żeglarskim oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 6. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo sprostowania danych
  3. prawo do usunięcia danych
  4. prawo ograniczenia przetwarzania
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  6. prawo do cofnięcia zgody
  7. prawo do przenoszenia danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iod@centrumzeglarskie.pl


 Szczecin, dn. 27.08.2019 r.

Dyrektor Centrum Żeglarskiego w Szczecinie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zlecenia usługi trenerskiej
dla Regatowej Reprezentacji Szczecina w Centrum Żeglarskim

Termin składania ofert: do dnia 06 września 2019 r. do godz. 15:00

Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres biuro@centrumzeglarskie.pl z tytułem "Oferta Trener w Regatowej Reprezentacji Szczecina".

Osoba wyznaczona do kontaktu: Artur Burdziej tel. 698 632529

Wszystkie szczegóły oferty znajdują się w dokumencie: Szczegóły oferty

Załącznik: Ankieta-oświadczenie - do wypełnienia i dołączenia do oferty
Opublikował: Andrzej Poczopko
Publikacja dnia: 25.09.2019
Podpisał: Andrzej Poczopko
Dokument z dnia: 04.02.2016
Dokument oglądany razy: 9 305