bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 07.02.2021 z powodu:
powielenie

RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA - ogólna

Zgodnie z art. 13, 14 i 15  rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Centrum Żeglarskie z siedzibą w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 19.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@centrumzeglarskie.pl.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 lit a, b, c, e, h, j RODO.

 4. W Centrum Żeglarskim przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.

 5. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.

 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający:

 • realizację wykonywanych zadań,

 • możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,

 • wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,

 • przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

 1. Interesant posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Interesant posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Interesant ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Klauzule informacyjneOpublikował: Grzegorz Paszkiewicz
Publikacja dnia: 07.02.2021
Podpisał: Grzegorz Paszkiewicz
Dokument z dnia: 07.02.2021
Dokument oglądany razy: 1 483
Wersja do druku